/ Museum of The Slav Epic in Moravsky Krumlov
Projekt: Liberec 2011

Mucha daroval toto připomenutí důležitých okamžiků českého národa Praze, aby si je mohl úplně každý prožít jako v atmosférické učebnici.

 

000

 

Stavba se tváří jako parková úprava, nad terén ulice vystupuje nejvýše ve dvou 40cm vysokých stupních.

 

 

 

Historie místa

Každý, kdo strávil jen půlhodinu v Krumlově by mu takovou možnost záchrany nechtěl odepřít.

Rytířské město ( založené roku 1260) na konci druhé světové války čekalo na osvobození, když se se postup rudé armády zastavil v nedalekých Ivančicích. Mohl za to strach, že se městem ustupující německé tanky postaví na obranu, a tak 2 dny před koncem války bylo výstavní město letecky zbombardováno a na náměstí zůstaly stát jen 2 domy.

 

 

Řešení dispozice

Alfons Mucha rekapituluje témata pláten v posledním z nich, Apotheózou z dějin Slovanstva. Dějová linka vybíhá zdola z modré pravlasti, přes vladaře spojených slovanských uskupení do Čech, odpíchne se obloukem válek a sestupuje letem světem k posledním velkým zásahům lidského ducha až k ženě v popředí, která hledí na toto vnuknutí skrze slovanského boha.

 

b_02

 

Při skládání půdorysu bylo třeba najít modulové prvky částí galerie, ty dle řazení a seskupení obrazů vůči sobě posunout a dosáhnout tím vhodného stavebního plánu ku ploše okolní stávající zástavby s minimální plochou pro expozici, v co největším prostoru pro diváka.

 

 

Vhodným uskupením byly dva páry válců ve vzájemném prolnutí, kde jejich středy vytváří lichoběžník s ostrým úhlem 60ti stupňů, s vnitřním poloměrem 4 metry a 8mi metrovou „chodbou“.

 

 

Rozdílu výšek typů obrazů a tedy i stropů o 1,2 metru bylo překonáno na 120° výseče heliodické rampy.
Časové zařazení děje obrazů pak určuje průběh výšky stropu.

 

 

Koncept / Interpretace sdělení

..Chtěl jsem nalézti to, co v dnešní době může být podobou odkazu praotců... Nenašel jsem nic než symbol v protikladu.

Had inspiroval v dějinách religiozity více záhad a kultů než kterékoliv jiné zvíře. Svlékání hadí kůže evokovalo v mysli archaického člověka obnovu životní energie. (…) Had proto zaujímal v mytologiích a kultech všech přírodních a starověkých národů významné místo. Mýty spojované s hadem byly mnohostranné: vyjadřovaly nesmrtelnost (nekonečný život), smrt, znovuzrození, posvátné vědění [=moudrost, pozn. M.] i posmrtný život. (…) Ještě staří Římané věřili, že had patří k posvátným zvířatům, do nichž je vtělena božská moc.

 

k1

 

Svědectví Mat. Poličanského 1613 : (…) Jiní opět prvního přikázání jsou přestupníci, že všeliké živé stvoření, jakož prvé povědíno jest, za ňáké své bůžky a pomocníky k štěstí svému mají, ač taková pověra někde mezi pohany byla, ale však mezi námi křesťany mnohým se takoví bludové a pověry nacházejí, a zvláště mezi Moskvany, Litvany, Prušáky, Rusáky, ba ano, i mezi námi v týto české zemi a nejvíce mezi obecním lidem: za pravé to mají a drží, když nejprve z jara hada
živého uhlídá, an po zemi leze, že ten rok stonati nebude a na zdraví a jiným štestí míti bude… A jiní, uhlídajíc ho na dvoře a zvláště, když jest veliký, jmenují ho šťastným, starým hospodářem.“

Hadí božstvo a ježibaba

Ve slovanské tradici je had velice důležitou bytostí a jeho znázorňování má několik významů. Had se ve slovanském duchovnu objevuje jako tzv. domovník (ve starém jazyce domovik), vtělení ochránce domácnosti. Naši předkové v indoevropské souvislosti vnímali hada jako znamení moudrosti. Odtud také pochází výraz hadač nebo hadačka ve smyslu čarodějců, čarodějnic, tedy slovanských mudrců. Jasnovidec mohl budoucnost předvídat, ale mnohem častěji budoucnost
hádal.

 

b_k2

 

Příchod církevnictví, vycházející z cizí tradice, obraz hada a jeho význam zcela otočilo. Ztotožnilo hada, znamení „pohanské“ moudrosti, se zlem (Svatý Jiří zabíjí hada), podobně jako Peruna s „ďáblem“ a božstvo Veles s čertem. Zatímco dříve bylo nemyslitelné hada zabít, křížová výprava církevníků proti hadům v celé Evropě způsobila vyhynutí mnoha druhů.

Představitelku slovanské moudrosti bylo nutné pohanit, proto ji zahaluje množství pokleslých lidových překroucení. Žije v chaloupce na kuřích nohou, tedy v obydlí či zásobárně divokých loveckých a sběračských národů, obývajících bažinatá území Sibiře a Karélie. Dům má oplocený lidskými kostrami, létá v moždíři, pometlem stopy zametá a požírá malé děti a lidské duše (nejznámější pohádka O krásné Vasilise).
Mars Ultor

A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.

Genesis 2, 9.

Had, jako převtělení Satanovo, našeptalo dvojici, že jablko není jedovaté a propůjčí jim boží oko. Když je bůh znova potkal, neprocházeli se nahatý po zahradě jako obvykle, ale schovávali si v křoví svá přirození. Z rajské zahrady nevědomosti byli vyhnáni do světa protikladů.

 

b_k3